Placeholders logotyp, till startsidan

Samarbete med andra

Säkerhetspolisen har ett omfattande samarbete såväl nationellt som internationellt. En stor del handlar om informations- och erfarenhetsutbyte. Det handlar också om att bistå och själva få hjälp av andra i olika utredningar eller insatser.

Livvakter och poliser samtalar utomhus.

Säkerhetspolisen samarbetar och samverkar nära med Polismyndigheten.

Samarbetet med andra aktörer och länder spänner över en rad olika områden och omfattar såväl utbyte av erfarenhet och information som operativa insatser.

Nationellt samarbete

Nationellt samarbetar Säkerhetspolisen främst med underrättelsemyndigheter och brottsbekämpande organ som Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must), Försvarets radioanstalt (FRA), Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. En stor del av samarbetet handlar om informations- och erfarenhetsutbyte, men det är också operativt, till exempel stöd till Polismyndigheten i brottsutredningar i form av expertkunskaper, hotbilder, spaning och analys. Inom personskyddsarbetet finns ett nära samarbete med den lokala polisen vid planering och genomförande av skyddsåtgärder inom deras geografiska områden.

Säkerhetspolisen samverkar också med de parter som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen. Det vill säga myndigheter, kommuner, regioner samt vissa företag.

Samverkansrådet mot terrorism är ett samarbete mellan svenska myndigheter som syftar till att stärka Sveriges förmåga att motverka och hantera terrorism.

Samverkansrådet

Ytterligare ett exempel på myndighetsöverskridande samverkan är Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). Det är en permanent arbetsgrupp med personal från Säkerhetspolisen, FRA och Must. NCT:s uppgift är att göra strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen på kort och lång sikt.

Nationellt centrum för terrorhotbedömning

Internationellt samarbete

Händelser i utlandet kan få konsekvenser i Sverige och kan komma att påverka den nationella hotbilden och säkerheten. Det är därför viktigt att Säkerhetspolisen har ett väl utvecklat samarbete med våra samverkanspartners. Tätast samverkan har Säkerhetspolisen med de nordiska ländernas, EU-ländernas och USA:s säkerhetstjänster.

Europol är EU:s brottsbekämpande organ. Säkerhetspolisen har en sambandsman på plats i Europol. Ett annat viktigt samarbetsforum är den internationella polisorganisationen Interpol.

Beslut och aktiviteter inom FN och EU har ofta bäring på Säkerhetspolisens uppdrag. Säkerhetspolisens samverkan med andra länder har sin grund i konventioner och fördrag som Sverige har undertecknat, primärt inom ramen för EU och FN.

I Counter-Terrorism Group (CTG) samarbetar Säkerhetspolisen med europeiska säkerhetstjänster. Samarbetsplattformen, som bildades 2001, består av EU-ländernas säkerhetstjänster samt Norge, Schweiz och Storbritannien.

I och med Sveriges medlemskap i Nato kommer Säkerhetspolisen delta i försvarsalliansens civila underrättelsekommitté, Civilian Intelligence Committe (CIC). Inom ramen för CIC:s arbete hanteras frågor kopplade till kontraspionage och kontraterrorism.

Senast ändrad

 21 mars 2024

Kontraterrorism Säkerhetsskydd Kontraspionage

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor