Placeholders logotyp, till startsidan

Om säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Det handlar även om att skydda verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Om vissa myndigheter och företag i Sverige utsätts för antagonistiska handlingar kan det orsaka allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet. Det kan till exempel handla om verksamheter inom rättsväsendet, energi- eller vattenförsörjningen, telekommunikationer eller transportsektorn.

Dessa verksamheter kan i sitt uppdrag behöva hantera uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Om dessa uppgifter röjs, förstörs eller ändras kan det inverka på Sveriges säkerhet. Det är därför verksamheter som behöver ett särskilt skydd, säkerhetsskydd.

Säkerhetskänslig verksamhet

Säkerhetskänslig verksamhet är sådan verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Uttrycket Sveriges säkerhet tar sikte på sådant som är av grundläggande betydelse för Sverige, som försvaret, det demokratiska statsskicket, rättsväsendet och samhällsviktig verksamhet som är av betydelse ur ett nationellt perspektiv.

Med internationellt åtagande om säkerhetsskydd avses att Sverige förbundit sig att skydda något åt en annan stat eller mellanfolklig organisation, till exempel luftfartsskydd eller uppgifter som utbytts inom militära samarbeten eller samarbeten mot terrorism.

Den som till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet har grundläggande skyldigheter att utreda behovet av säkerhetsskydd, planera och vidta säkerhetsskyddsåtgärder samt kontrollera det egna säkerhetsskyddet.

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, eller som skulle ha omfattats av den lagen om den varit tillämplig i den aktuella verksamheten.

Det innebär att även enskilda verksamhetsutövare, som i regel inte omfattas av offentlighets- och sekretesslagen, ska skydda sådana uppgifter. Detta följer den inom säkerhetsskydd fundamentala principen att nivån av skydd ska vara detsamma oavsett var, hur eller av vem som verksamheten bedrivs.

Bedriver vi säkerhetskänslig verksamhet?

Det finns ingen förteckning, tillståndsprövningsprocess eller liknande som tydligt pekar ut vilka som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Det är istället, i likhet med vad som gäller inom många andra lagreglerade områden, varje verksamhetsutövares ansvar att hålla sig informerad, göra bedömningar och bedriva sin verksamhet enligt de författningar som gäller på säkerhetsskyddsområdet. Det är alltså verksamhetsutövaren själv som ansvarar för att bedöma om den bedriver säkerhetskänslig verksamhet enligt 1 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen.

Fördjupning

Ta del av Säkerhetspolisens PM Vad är säkerhetskänslig verksamhet Pdf, 814 kB. (Pdf, 814 kB) för fördjupande resonemang om vad som ska anses utgöra verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet enligt säkerhetsskyddslagen.

Anmäl säkerhetskänslig verksamhet

En viktig förändring i säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft den 1 december 2021 är att alla verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

I det fall anmälan görs till Säkerhetspolisen sker detta via blankett som återfinns på sidan Blanketter och mallar.

Säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsåtgärder

Arbetet med säkerhetsskydd börjar med en säkerhetsskyddsanalys. I den utreder verksamheten vad som ska skyddas, mot vad och på vilket sätt.

Säkerhetsskyddsanalys

Som underlag till arbetet tillhandahåller Säkerhetspolisen i vissa fall information om säkerhetshot samt dimensionerande antagonistiska förmågor (DAF).

Med utgångspunkt i analysen ska verksamhetsutövaren planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, förekomst av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och övriga omständigheter. Säkerhetsskyddsåtgärder kan delas in i tre huvudområden:

Frågor och svar

Generella frågor och svar om säkerhetsskydd.

Till din tillsynsmyndighet. I säkerhetsskyddsförordningen redogörs för vilka myndigheter som är tillsynsmyndigheter enligt säkerhetsskyddslagen, samt vilka verksamhetsutövare de har tillsynsansvar för.

Verksamheter som tillhör Säkerhetspolisens tillsynsområde kan höra av sig via:

[email protected]
Telefon: 010-568 70 00

Om er verksamhet tillhör Säkerhetspolisens tillsynsområde ska ni anmäla att ni bedriver säkerhetskänslig verksamhet med denna blankett Pdf, 313.3 kB. (Pdf, 313.3 kB).

Om er verksamhet tillhör något annat tillsynsområde ska ni anmäla att ni bedriver säkerhetskänslig verksamhet till er tillsynsmyndighet. Lista över tillsynsmyndigheterna återfinns även här.

Nej, eftersom det är ni som verksamhetsutövaren själv som gör bedömningen om er verksamhet är säkerhetskänslig.

Senast ändrad

 6 mars 2024

Säkerhetsskydd

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor