Placeholders logotyp, till startsidan

Tillsyn

Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldig att upprätthålla sitt säkerhetsskydd. Säkerhetspolisen och de andra tillsynsmyndigheterna bedriver tillsyn för att säkerställa att verksamhetsutövarna efterlever säkerhets­skyddslagens krav.

Vad är tillsynsmyndigheterna uppdrag?

Tillsynsmyndigheterna uppdrag är att genomföra en effektivt och rättssäker tillsyn. Myndigheterna har enligt säkerhetsskyddslagen följande undersökningsbefogenheter för att genomföra sitt uppdrag (6 kap 2-5 § § säkerhetsskyddslagen)

 • Den som står under tillsyn ska på begäran tillhandhålla tillsynsmyndigheten den information som behövs för tillsyn.
 • Tillsynsmyndigheten har i den omfattning som det behövs för tillsynen rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, som används i verksamhet som omfattas av tillsyn.
 • Tillsynsmyndigheten får besluta att förelägga den som står under tillsyn att tillhandhålla information och ge tillträde. Ett sådant beslut om föreläggande får förenas med vite.
 • Tillsynsmyndigheten får begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra de åtgärder som avses i § 2 och 3. Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet, avhysning och avlägsnande.

Vilka beslut och ingripande kan en tillsyn leda till?

Tillsynsmyndigheter har möjlighet att fatta beslut som inte innebär ett ingripande samt ingripande i form av ett föreläggande, föreläggande med vite och sanktionsavgift.

Inget ingripande

Om Säkerhetspolisen bedömer att det inte finns några brister i verksamhetsutövarens regelefterlevnad av de bestämmelser som varit utgångspunkt för tillsyn så avslutas tillsyn utan något ingripande.

Föreläggande

Vid konstaterad brist kan tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren att vidta åtgärder för att åtgärda bristen eller bristerna. En verksamhetsutövare som har fått ett föreläggande ska på ett utsatt datum redovisa för tillsynsmyndigheten hur de har åtgärdat bristen.

Föreläggande med vite

Tillsynsmyndigheten kan förena ett föreläggande med vite. Vite utgör ett påtryckningsmedel som syftar till att få verksamhetsutövaren att åtgärda de konstaterade bristerna. I de fall en verksamhetsutövare inte har åtgärdat bristerna inom utsatt tid kan Säkerhetspolisen ansöka om utdömande av vitet i förvaltningsdomstol. Om verksamhetsutövaren har åtgärdat bristerna kan tillsynen avslutas utan att tillsynsmyndigheten ansöker om att verksamhetsutövaren ska betala vitet.

Sanktionsavgift

Om en verksamhetsutövare har åsidosatt någon av de centrala bestämmelserna för säkerhetsskyddet får tillsynsmyndigheten ta ut en sanktionsavgift. En sanktionsavgift kan aktualiseras exempelvis vid upprepade, uppsåtliga eller av andra skäl särskilt allvarliga överträdelser. I bedömning om en sanktionsavgift ska tas ut ska särskild hänsyn tas till den skada eller sårbarhet för Sveriges säkerhet som uppstått, om överträdelsen har varit uppsåtlig eller berott på oaktsamhet, vad verksamhetsutövaren har gjort för att överträdelsen ska upphöra och för att begränsa dess verkningar, och om verksamhetsutövaren tidigare har begått en överträdelse.

Det är endast överträdelser av vissa utpekade bestämmelser som kan leda till sanktionsavgift (7 kap 1-2 §§ säkerhetsskyddslagen). Det gäller till exempel:

 • anmälan av säkerhetskänslig verksamhet till tillsynsmyndigheten
 • utse säkerhetsskyddschef
 • genomföra och uppdatera säkerhetsskyddsanalys
 • planera och vidta säkerhetsskyddsåtgärder
 • säkerhetskyddsklassificera uppgifter
 • kontroll av det egna säkerhetsskyddet
 • anmäla och rapportera sådant som är av vikt för säkerhetsskyddet
 • säkerhetsskyddsavtal
 • samråda och agerande i strid med förbud
 • lämna oriktiga uppgifter i samband med tillsyn och samråd

Överklagan

I de fall beslutet innebär ett ingripande kan verksamhetsutövaren överklaga beslutet.

Säkerhetspolisens tillsyn

Säkerhetspolisen har ansvar för ett antal verksamhetsutövare och vissa specifika tillsynsområden och har en metod för hur en tillsyn ska genomföras. Tillsynen är indelad i faserna planering, genomförande, beslut och uppföljning. Avvikelser från metoden kan förekomma.

Planering

 1. Säkerhetspolisen planerar för en tillsyn
 2. Verksamhetsutövaren kontaktas för att informera om att en tillsyn ska genomföras och hur den kommer genomföras.

Genomförande

 1. Tillsyn genomförs. Insamling av dokumentation, intervjuer mm.
 2. Det sammanställda underlaget kommuniceras till behörig företrädare för verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren ska genom kommuniceringen beredas tillfälle att, inom en bestämd tid, skriftligen yttra sig över underlagen för att undanröja oklarheter eller missförstånd.

Beslut

 1. Ett skriftligt beslut skickas till verksamhetsutövaren.
 2. När beslutet har expedierats till verksamhetsutövaren kan tillsynsmyndigheten även presentera beslutet och tillsynsrapporten muntligt för verksamhetsutövaren i syfte att säkerställa att verksamhetsutövaren har förstått innehållet i beslutet/rapporten. Mötet ger möjlighet till att svara på eventuella frågor och ge vägledning genom att upplysa om lagstiftningens krav och det stöd. Information kan även ges om vad uppföljningen av tillsynen innebär.
 3. I de fall beslutet innebär ett ingripande kan verksamhetsutövaren överklaga beslutet till förvaltningsdomstol.

Uppföljning

 1. I beslutet framgår datum när verksamhetsutövaren ska ha åtgärdat de konstaterade bristerna. Uppföljningstiden anpassas utifrån bristernas allvarlighet och art. Uppföljningstiden är så pass lång att verksamhetsutövaren har möjlighet att åtgärda bristerna men bedömningen beaktar även allvarligheten för Sveriges säkerhet.

Vilken är min tillsynsmyndighet?

Enligt säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) är följande myndigheter tillsynsmyndigheter och för angivna tillsynsområden.

Senast ändrad

 22 mars 2023

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor